تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی الماس

تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی سامانه پیامک الماس به صورت جدول زیر می باشد.

VIP

میزان خرید اعتبار

تعرفه هر پاکت

۱ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۳۷  ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۰ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۹ ریال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۵ ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیشتر تماس

Mainهر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیام کوتاه فارسی (۷۰ کاراکتر) است.
Mainتعرفه هر صفحه پیام کوتاه انگلیسی ۲/۴ برابر پیام کوتاه فارسی می باشد.
Mainدریافت پیام کوتاه رایگان است.
Main۹% مالیات برارزش افزوده روی تعرفه های بالا محاسبه و اخذ می گردد

با خرید سامانه پیامک آریا تفاوت را احساس کنید

پیامک های ۹۵ ریالی یا کمتر

تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی الماس

نسخه آزمایشی
نام کاربری : demo
کلمه عبور : demo
ورود به نسخه آزمایشی